A.S.O.P.

Amsterdamse Stichting tot Opleiding van Praktijkassistenten

Zekeringstraat 17-A, 1014 BM Amsterdam (2e etage)
Postadres: Hoofdstraat 361, 2171 BJ Sassenheim
E-mail nams.asop@gmail.com
KvK 412 176 34


Voorlichting
Maandag 30 mei 2016.
Ontvangst vanaf 09.00 uur.
De voorlichting begint stipt om 09.30 uur.

Voor het bijwonen van de voorlichting hoeft u zich niet van te voren op te geven.

Opleiding doktersassistent


                                    (voorbeeld van een vacature uit een krant)                                                    DOKTERSASSISTENTE(S)
                                        (een fulltime functionaris of 2 parttimers)

                                    Wij zoeken vriendelijke doch doortastende mensen,
                                    met mensenkennis en gevoel voor het vak.
                                    Ook een aankomend assistent(e) die bijna klaar is
                                    met haar/zijn opleiding is welkom.

                                    Werkzaamheden: onderhouden van telefonische contacten,
                                    voeren van administratie, het verrichten van medische
                                    handelingen (bloeddruk meten, oren uitspuiten, injecties
                                    toedienen, hechtingen verwijderen etc.) evt. diabetes spreekuur.

                                  Spreekt de tekst van deze advertentie u aan? Lees dan verder!


Wat is de ASOP?

De ASOP is de oudste opleiding voor doktersassistenten in Nederland. De eerste diploma's zijn al in 1947 uitgereikt. De ASOP biedt deze mbo-4 opleiding aan via de derde leerweg met het crebonummer 25473. Een opleiding volgens de derde leerweg is op dezelfde wijze vormgegeven als andere mbo-opleidingen, maar kent geen wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur. De opleiding voldoet aan alle (kwaliteits)eisen van de Onderwijsinspectie, u haalt dan ook een landelijk erkend mbo-diploma. Deze opleiding kan uitsluitend overdag gevolgd worden.


Doel van de opleiding?

De opleiding leidt op tot doktersassistenten (niveau 4) door het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden, die voor de uitoefening van het beroep noodzakelijk zijn.


Waarom kiest men voor de ASOP?

- kleine, flexibele organisatie;
- tijd en aandacht voor individuele leerling;
- prettige sfeer;
- bekende naam in beroepenveld.


Duur van de opleiding

De duur van de opleiding bedraagt minimaal 10 maanden en maximaal 21 maanden:
- het theoretisch gedeelte van de opleiding start in september en eindigt in juni 2017;
- de verplichte stage (= beroepspraktijkvorming = BPV) van 520 uren bij een huisarts en/of
  instelling moet afgerond zijn voor 30 juni 2018. Dat wil zeggen alle BPV-opdrachten moeten als
  voldoende zijn beoordeeld en het aantal stage-uren moet volbracht zijn.


Studiebelasting

De opleiding heeft een studiebelasting van Ī 1.296 uren. Deze zijn verdeeld over:
- 272 contacturen op school (ca. 34 weken x 8 uur)
- 504 uren voor zelfstudie (ca. 36 weken x ca 14 uur per week)
- 520 uren stage


Vooropleiding

Door het compacte karakter van onze opleiding dient de cursist in staat te zijn om in korte tijd veel informatie tot zich te nemen. Daarom geldt als minimum vooropleiding het diploma VMBO-T / MAVO-D of een vergelijkbaar niveau met Engels in het keuzenpakket. Een wel of niet vergelijkbaar niveau bepaalt de ASOP na een gesprek met de kandidaat. In dit gesprek komen aan de orde; motivatie, beschikbare tijd en algemene kennis.

Het niveau van de vakken Nederlands en rekenen voor mbo 4-opleidingen is wettelijk vastgesteld op 3F. Tijdens de voorlichting wordt hier nader op ingegaan.


Beroepshouding

De beroepshouding van de doktersassistent is communicatief en kritisch en wordt gekenmerkt door deskundigheid, inlevingsvermogen, doelgerichtheid, gastvrijheid en klantgerichtheid. De doktersassistent is representatief en gaat integer, zorgvuldig en respectvol om met de zorgvrager(s). Hij/zij staat kritisch ten opzichte van zijn/haar eigen beroepshouding en kan deze indien nodig aanpassen.


Waar is een doktersassistent zoal werkzaam?

- in een huisartsenpraktijk
- in een gezondheidscentrum
- in een polikliniek
- in een kliniek
- bij een Arbodienst
- in een laboratorium


De taken van een doktersassistent kunnen bestaan uit:

Administratieve:
het bedienen van de telefoon
baliewerkzaamheden
afspraken maken
herhalingsrecepten aanmaken per computer
invoeren van patiŽntengegevens in de computer
opbergen van patiŽntengegevens in dossierkast
controleren van verzekeringsgegevens
boekhouding

Medische:
laboratoriumwerk
injecties geven
hulp bij kleine chirurgische ingrepen
steriliseren van instrumenten
aanleggen van verbanden
urinecontrole
bloeddrukcontrole
voorlichting geven aan patiŽnten

Organisatorische:
afspraken spreekuur
bijhouden agenda
telefonisch spreekuur
telefonisch contact met patiŽnten
maken van afspraken met specialisten
bijhouden van de voorraden


Inrichting van de opleiding (wijzigingen voorbehouden)

Het beroep van doktersassistent heeft een aantal kerntaken, dit zijn kenmerkende werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar. Daaruit kan worden afgeleid welke eisen het beroep stelt. Bij elke kerntaak worden werkprocessen beschreven die iemand als startende beroepsbeoefenaar in de beroepspraktijk moet kunnen uitvoeren.

Een werkproces is een bundeling van beroepshandelingen; het heeft een begin en een eind en leidt tot een resultaat.
Voor het goed uitvoeren van de werkprocessen heeft u bepaalde competenties nodig. De doktersassistent dient deze te beheersen/hebben.

Een competentie is een combinatie van verwante kennis, vaardigheden en houdingen die van invloed is op een belangrijk deel van uw taak (een rol of verantwoordelijkheid).

De kerntaken zijn:
1. TriŽren
2. Handelen in het kader van de individuele gezondheidszorg
3. Praktijkvoering
4. Werken aan kwaliteit en deskundigheid

Voorbeeld kerntaak 1 met werkprocessen
TriŽren - werkproces 1: Neemt de hulpvraag in behandeling
            - werkproces 2: Verwerkt patient gerelateerde informatie

Een uitgebreide beschrijving van de kerntaken, werkprocessen en prestatie-indicatoren kunt u vinden in het kwalificatiedossier doktersassistent: www.kwalificatiesmbo.nl (dossiernr. 25473).

De kennis en vaardigheden die u nodig heeft om deze kerntaken te kunnen uitvoeren, worden in de lessen opgedaan. Soms in een klassikale les, dan weer als uitzoekopdracht. Een andere keer moet u met medeleerlingen in een groepje een opdracht voorbereiden en presenteren, waarna u een verslag maakt.

Naast de eerder genoemde kerntaken moet u, voor het verkrijgen van uw diploma, ook voldoen aan de algemene eisen die de overheid heeft opgesteld voor de vakken Nederlands, Engels, loopbaan en burgerschap (LB) en Rekenen. De inhoud van de vakken Nederlands, rekenen en Engels wordt gedurende de contacturen behandeld.
Voor wat betreft het vak loopbaan en burgerschap heeft de ASOP opdrachten geformuleerd die zij haar cursisten laat uitvoeren in de vorm van huiswerkopdrachten.

Loopbaan en burgerschap gaat over het kunnen sturen van uw eigen leerproces. Leren is namelijk onmisbaar voor uw eigen ontwikkeling en ontplooiing. Verder moet u in staat zijn om zelf sturing te geven aan uw verdere loopbaan. U dient uw loopbaan in eigen hand te nemen. En het gaat tenslotte over goed burgerschap. Daarmee wordt bijvoorbeeld bedoeld dat u zich een mening vormt over politieke onderwerpen, u kunt functioneren op uw werk, dat u zich kritisch kunt opstellen als consument van allerlei producten en diensten, dat u sociaal vaardig bent en dat u kunt zorgen voor uw eigen gezondheid.

Vakken die u in de lessen tegenkomt zijn o.m. anatomie, pathologie (triage), medische terminologie, omgangskunde, voorlichting, laboratorium, biometrie, instrumentenkennis, wondverzorging, receptuur, rekenen, Nederlands, Engels, methodiek en management, beheer en administratie,


Examens

Bij aanvang van de opleiding ontvangt u een jaarrooster. Hierin zijn de data van de examens opgenomen. U wordt geacht aan het gehele examen van het betreffende cursusjaar deel te nemen. Indien u niet wenst deel te nemen aan het examen, dan dient u zich schriftelijk af te melden.

Tijdens de opleiding worden een aantal proeven van bekwaamheid afgenomen. De beoordelingen van deze proeven vinden plaats aan de hand van tevoren vastgestelde succescriteria. U krijgt als deelnemer tijdens de opleiding uitleg over hoe de beoordelingen precies zullen plaatsvinden en aan welke eisen u moet voldoen. De proeven worden gespreid over het cursusjaar afgenomen, waarmee wij menen dat de studiebelasting gespreid wordt.

Welke kwalificerende proeven worden afgenomen? (wijzigingen voorbehouden)
- triage
- medische terminologie
- voorlichting
- voorlichting en advies
- wondverzorging
- medisch technisch handelen
- laboratorium / biometrie
- instrumentenkennis
- medicijnkennis
- loopbaan en burgerschap
- Nederlands
- Engels
- rekenen
- BPV opdrachten


Praktisch werken

Aan het begin van de opleiding ontvangt de deelnemer een zogeheten BPV-map met daarin concrete informatie en doelen voor de BPV. De praktijkbiedende organisatie bepaalt de concrete werkzaamheden en handelingen van de stagiaire. De school ontvangt daarvan een verantwoording door de deelnemer in de vorm van een ingevulde BPV-map inclusief de op maat gesneden opdrachten. Gedurende de BPV wordt beoordeeld of de deelnemer de vertaalslag van de op school en middels praktijksimulatie opgedane kennis, vaardigheden en houdingsaspecten correct in de praktijk kan maken.

De verplichte beroepspraktijkvorming van 520 uren moet bij een erkend leerbedrijf volbracht worden. Veelal is dit een huisarts en/of instelling welke geregistreerd staat bij het landelijk orgaan voor o.m. de gezondheidszorg (SBB) en wordt door uzelf gezocht. Eventueel kan de ASOP u hierbij behulpzaam zijn.

Werkt u al als doktersassistent, dan kunt u werk en beroepspraktijkvorming waarschijnlijk voor een groot deel combineren.
Maar voor iedereen geldt dat alle opdrachten in het BPV-boek als "behaald" dient te worden afgetekend.
Indien u in uw huidige werkomgeving bepaalde opdrachten niet kunt oefenen/laten aftekenen, dan is een aanvullende stage elders verplicht.


Begeleiding

Begeleiding tijdens de BPV wordt gegeven door de stage-coŲrdinator. Zij is op dinsdag van 09.00 tot ca. 16.00 uur uur op het instituut aanwezig voor eventuele vragen en/of bij problemen (niet in de schoolvakanties).
Verder is zij via de e-mail bereikbaar op asop.doktersassistent@gmail.com


Vrijstelling

Kandidaten die eerder een opleiding gevolgd hebben binnen de kwalificatiestructuur Beroepsonderwijs van de WEB en in het bezit zijn van een certificaat waarvan de eindtermen overeenkomen met die van een deelkwalificatie van de opleiding Doktersassistent zijn vrijgesteld voor het daarmee overeenkomende examenonderdeel.

Een eventuele vrijstelling voor een of meerdere onderde(e)l(en) van onze opleiding geeft geen recht op vermindering van het lesgeld en examengeld.


Herkansing

Deelname aan een gepland examen is verplicht. Wanneer er een onvoldoende behaald wordt of er wordt niet aan een gepland examen deelgenomen om welke reden dan ook, dan dient men zich in te schrijven voor het eerstvolgende examenmoment dat wordt aangeboden. De eerste gelegenheid voor herkansing is augustus/september 2017, de tweede en tevens laatste herkansing is in november 2017. Aan deze herkansingen zijn kosten verbonden.


Diploma

Als alle proeven en BPV-opdrachten zijn behaald en de 520 uur stage gelopen is, wordt het diploma Doktersassistent uitgereikt.


Lestijden

De lessen worden gegeven door de ASOP op dinsdag van 09.00 tot Ī 17.20 uur. Dit zijn kennislessen en oefening in vaardigheden. De lessen worden onderbroken door de landelijk geldende schoolvakanties regio Noord.


Rooster

Bij aanvang van de cursus ontvangen de deelnemers een jaarrooster.


Vakanties

De vakanties zijn: herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie en meivakantie.


Wensen of problemen?

De ASOP wil trachten rekening te houden met wensen van de cursisten door:
- enquÍteformulieren
- een aanspreekpunt bij problemen/ideeŽn/klachten


Kosten

Kosten die aan de opleiding verbonden zijn bestaan uit het inschrijfgeld, lesgeld incl. examengeld, kosten voor materialen en boeken (de bedragen vindt u elders op deze pagina) en kosten voor eventuele herexamens.
Materialen en boeken worden door de ASOP geleverd en dienen op de eerste lesdag betaald te worden.

Buiten de gangbare leermiddelen (pen, papier, ringband etc.) wordt er van de leerling verwacht dat hij of zij in het bezit is van een laptop of desktop. Verder dient u zich te vaccineren tegen hepatitis B. De kosten (ca. Ä 140,00) hiervoor zijn voor rekening van de deelnemer.
De opleiding valt niet onder de Wet Studiefinanciering 18+.


Inschrijving opleiding doktersassistenten

Iedere maand vindt er op school een voorlichtingsbijeenkomst plaats (de data staan vermeld op onze website: www.medischsecretaresse.nl). U bent verplicht ťťn van deze bijeenkomsten bij te wonen. Er is dan ook voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. Afhankelijk van het advies dat u krijgt na het volgen van deze voorlichtingsbijeenkomst ontvangt u een inschrijfformulier waarmee u zich kunt inschrijven voor de opleiding.
Ook bestaat er de mogelijkheid om individueel een afspraak te maken. U kunt ons hiervoor telefonisch benaderen op telefoonnr. 06-53911167 of 0252-232053.

De inschrijving is pas geldig als het formulier volledig ingevuld en ondertekend door ons is ontvangen.
Indien de kosten van de opleiding betaald worden door de werkgever of een instantie dan de 2e pagina van het inschrijfformulier door de hiervoor verantwoordelijke laten invullen.

Er geldt een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat wij de inschrijving aan u bevestigd hebben (herroepingsrecht). U maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat u de overeenkomst wilt ontbinden, tenzij de inschrijving geschiedt binnen bv. 10 dagen voor aanvang van de opleiding. Dan houdt de bedenktijd op bij aanvang van de opleiding.
Na de bedenktijd zijn de betalingsverplichtingen van kracht.
De cursist, ouder, voogd, cq werkgever/instantie verplicht zich na de bedenktijd tot betalen van het gehele cursusgeld en draagt zorg dat het verschuldigde lesgeld steeds vůůr/op de in deze website en in de prospectus vermelde vervaldatum op de rekening van de ASOP is bijgeschreven.

Persoonlijke aandacht voor de cursist staat bij de ASOP hoog in het vaandel. Daarom is het aantal studieplaatsen bij de ASOP beperkt. Het aannemen van leerlingen geschiedt op volgorde van inschrijving.

De ASOP behoudt zich het recht voor, indien zij hiertoe aanleiding ziet door onvoldoende aanmeldingen of anderszins, de opleiding binnen 14 dagen voor de eerste cursusdag te annuleren. U ontvangt dan het betaalde inschrijfgeld terug. U krijgt hierover schriftelijk bericht.


Aanmelding en inlichtingen

Het kantoor is voor aanmelding en inlichtingen telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06-53911167 of 0252-232053
maandag t/m woensdag van 09.00 tot 16.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Indien wij de telefoon niet op kunnen nemen spreekt u dan a.u.b. uw naam en telefoonnummer in op de voicemail. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Uiteraard zijn wij ook per e-mail bereikbaar: nams.asop@gmail.com


Lesgeld en kosten materialen en boeken

In euro's
Lesgeld
2.975,00


TE VOLDOEN:
het inschrijfgeld (deels lesgeld) binnen 3 dagen na het verstrijken van de bedenktijd
   555,00
voor 15 oktober 2016
   555,00
voor 15 december 2016
   555,00
voor 15 februari 2017
   555,00
voor 15 april 2017
   555,00
voor 15 juni 2017
   200,00


Materialen en boeken:
te voldoen op de eerste lesdag
+  550,00